Kotły zgazowujące na drewno dofinansowaniu w programie Czyste Powietrze 2 x mniejsze zużycie drewna Wysoka jakość Najtańsze źródło ogrzewanie

BAZA WIEDZY

STRONA GŁÓWNA

WRÓĆ

BAZA WIEDZY

 NADAL LEGALNIE PAL DREWNEM 

Pomimo wielu informacji docierających z mediów o tym, że wprowadza się wytyczne co do tego czym można palić w piecach służących do ogrzewania domostw nadal istnieje możliwość wymiany starego, nieefektywnego źródła ciepła na piec w którym można wykorzystać drewno jako opał.

Fantastycznym rozwiązaniem są tu bowiem kotły zgazowujące drewno. Kotły te należą do 5 klasy, są one bardzo wydajne w produkcji energii cieplnej. To urządzenia ekologiczne i o wysokiej sprawności, które są bardziej efektywne niż kotły tradycyjne i wytwarzają niższą ilość emisji. Co więcej, kocioł na zgazowanie drewna 5 klasy jest w stanie ogrzać wiele pomieszczeń naraz.

Jego praca polega na konwersji opału stałego na paliwo gazowe, tzw. holzgas. W wyniku podgrzewania drewna z ograniczonym dostępem powietrza uwalniane są substancje lotne, które następnie spalane są w komorze kotła. Ten rodzaj kotła należy do tzw. dolnego spalania, które umożliwiają spalanie bezdymne.

Od 1 stycznia 2024 roku tzw. kopciuchy, czyli piece nie spełniające norm żadnej z klas zostały zabronione już w wielu województwach (tabela u dołu artykułu), jednak jak wskazuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w Polsce wciąż pozostaje w czynnym użytkowaniu wiele pieców starego typu.

W Polsce, już w 2025 roku maja się zakończyć dotacje przeznaczone na instalacje grzewcze- piece i kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, ekogroszek, olej napędowy czy gaz, a już w roku 2027 zostanie wprowadzony podatek od emisyjności ETS2 na paliwa kopalne spalane w gospodarstwach domowych co spowoduje, że węgiel, ekogroszek czy gaz ziemny będą drożały. Ceny za koszty ogrzewania wzrosną drastycznie bo szacuje się, że aż o około 1200 zł.

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła

Obecnie w Polsce istnieje wiele możliwości wsparcia/ dofinansowania do wymiany źródła ciepła część z nich ma charakter lokalny inne z kolei ogólnopolski.

Jednym z najpopularniejszych programów wsparcia jest ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Jest to program polegający na bezzwrotnej dotacji na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Program ten przewiduje również wsparcie beneficjentów w zakresie wymiany nieefektywnego źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

Rządowy program antysmogowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i planowo ma potrwać do 2029 roku. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, będących produktami spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych pieców

 Dla Kogo Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Ile dostanę?

Kwota dotacji uzależniona jest od progu dochodowego, można uzyskać nawet do 135 000 zł bezzwrotnej dotacji w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. 

Wchodzące przepisy oraz terminy ich egzekwowania

Należy jednak pamiętać, iż znaczący wzrost zanieczyszczenia powietrza doprowadził do konieczności wprowadzenia stosownych przepisów, które zdecydowanie ograniczają możliwości w zakresie wyboru opału czy też standardów technicznych pieców. Zostały one uregulowane w aktach prawnych takich jak: Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku oraz w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach czy też lokalne uchwały antysmogowe, które wskazują jakie obowiązują zasady w zakresie rodzaju opału czy też parametrów technicznych przydomowych pieców (szczegóły w tabeli u dołu artykułu ). Uchwały antysmogowe powstały niemal we wszystkich polskich województwach. Ich głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez wprowadzenie niezbędnych zakazów oraz ograniczeń. Głównie chodzi o wyeliminowanie używania kotłów na paliwa kopalne.

Brak przestrzegania zapisów ustaw oraz uchwał a tym samym łamanie przepisów niesie za sobą konsekwencje w postaci kary grzywny a w skrajnych, konkretnych przypadkach osoba nie stosująca się do przepisów może odpowiadać nawet za przestępstwo.

Kontrole antysmogowe- kto, kiedy i jak może sprawdzić, czym się pali w piecu?

Każdy sezon grzewczy to rozpoczęcie kontroli stanu paleniska oraz jakości wykorzystywanego opału.

Kontroli dokonują pracownicy straży miejskiej bądź pracownicy urzędu gminy. Kontrola nie zawsze jest z tzw. „urzędu” zdarza się bowiem, że „życzliwy” sąsiad wskaże podejrzany dym z komina, wówczas kontrola przeprowadzana jest na podstawie donosu sąsiedzkiego. Kontrola, w przypadku prywatnych nieruchomości może się odbyć w przedziale czasowym pomiędzy 6:00 a 22:00 a w przypadku nieruchomości, gdzie prowadzana jest działalność nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe- kontrola może być przeprowadzona w każdym momencie bez względu na porę dnia czy nocy.

Ktoś mógłby zapytać 

„ Czy musze wpuścić kontrolera jeśli nie wyrażam na to zgody?”

Otóż odpowiedź brzmi : „Tak” 

W przypadku, kiedy jednak odmówimy wpuszczenia pracownika dokonującego kontroli na miejsce może zostać wezwana policja a osoba, która uniemożliwia dokonanie kontroli może zostać ukarana. Kara za utrudnienia może być wymierzona nawet w postaci pozbawienia wolności do lat 3.

Pouczenie, mandat a nawet grzywna i sąd

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostaną naruszenia któregokolwiek z przepisów opisanego w ustawach antysmogowych, które wyczerpują znamiona wykroczenia kontrolujący może zgodnie z kodeksem wykroczeń: pouczyć, zwrócić uwagę lub ostrzec, jeżeli uznał, że pouczenie jest wystarczającym narzędziem, i że spełni ono swoją funkcję, jednak coraz częściej zdarza się, iż nakładane kary maja wymiar finansowy. Pracownik straży miejskiej może nałożyć na właściciela nieruchomości kare grzywny w wysokości od 20 do 500 zł w formie mandatu karnego jednak to nie koniec, pracownik straży miejskiej ma również możliwość zawnioskowania do sądu o nałożenie kary grzywny w wysokości 5000 zł. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia mandatu sprawa trafi do właściwego, miejscowego Sądu.

ZESTAWIENIE ZAKRESU UCHWAL ANTYSMOGOWYCH WG WOJEWÓDZTW

WOJEWÓDZTWO

CZEGO DOTCZY USTAWA ANTYSMOGOWA

OD KIEDY ZMIANY

DOLNOŚLĄSKIE

Dotyczy głównie:

– kominków *,

– kotłów,

– pieców

w których nie można stosować m.in.

~ węgla brunatnego oraz innych paliw stałych które produkowane  przy jego wykorzystaniu,

~ węgla kamiennego używanego w postaci sypkiej oraz każdej innej poniżej 3 mm wielkości uziarnienia,

~ mułów oraz flotokoncentratów węglowych oraz wszelkich innych paliw produkowanych z ich wykorzystaniem,

~ biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

*- UWAGA: z kominków można korzystać we Wrocławiu ale tylko pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w lokalu oraz, że spalanie biomasy stałej zachodzi w instalacji, z której emisja pyłu nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu KE

– 1 lipca 2024 roku– od tej daty wprowadzony zostaje zakaz używania instalacji grzewczych, które nie spełniają wymagań odpowiadających 3 klasie w zakresie granicznych wartości emisji pyłu,

– 1 lipca 2028– od tej daty wprowadzony zostaje zakaz używania instalacji grzewczych, które nie spełniają wymagań odpowiadających 3 i 4 klasie w zakresie granicznych wartości emisji pyłu,

KUJAWSKO- POMORSKIE

 

– 1 września 2019 roku– od tej daty zabronione jest palenie węglem brunatnym, mułami, flotokoncentratami, miałem węglowym o średnicy 3 mm i mniejszej oraz biomasą, której wilgotność wynosi powyżej 20 % wilgotności,

– 1 stycznia 2024 roku– od tej daty zakazane jest eksploatowanie kotłów pozaklasowych oraz tych poniżej 3 klasy, zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają wymagań ekoprojektu,

– 1 stycznia 2028 roku– od tej daty wprowadzony zostaje zakaz eksploatowania kotłów poniżej 5 klasy 

LUBELSKIE

Dotyczy głównie:

– kotłów,

– kominków,

– pieców,

– kuchni węglowych.

W w/w jednostkach zabronione jest stosowanie ~ miałów oraz mułów węglowych, 

~węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z zapisów, wymagań wskazanych w rozporządzeniu o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,

~ paliw stałych do produkcji których wykorzystywany jest węgiel kamienny nie spełniający wymagania z w/w rozporządzenia, 

~ biomasy, której wilgotność przekracza 20%,

~ miałów oraz mułów węglowych,

~ flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

1 stycznia 2024 roku– od tej daty wprowadzono zakaz używania kotłów bezklasowych oraz kotłów 1 i 2 klasy,

– 1 stycznia 2027 roku– od tej daty wprowadza się zakaz używania kotłów 3 i 4 klasy,

– 1 stycznia 2030 roku– od tej daty wprowadza się zakaz używania kotłów 5 klasy.

 

LUBUSKIE

Dotyczy:

Zapisów uchwały antysmogowej, która mówi o instalacjach dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie podnoszenie ciepła czy też wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Instalacje te można eksploatować, jeśli spełniają minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą normy PN-EN 303-5:2012

– 1 stycznia 2027 roku– wchodzą w życie postanowienia uchwały antysmogowej 

ŁÓDZKIE

 

– 1 stycznia 2025 roku– od tej daty zakazane będzie używanie kotłów na potrzeby ogrzewania centralnego czy tez podgrzewania wody w przypadku, gdy zostały one uruchomione przed 1 maja 2018 roku i dodatkowo nie spełniają wymagać 3, 4 lub 5 klasy,

– 1 stycznia 2026 roku– od tej daty wymogiem staje się wymiana pieców i kominków na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzewania, co do których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 roku a które nie spełniają wymagań 3, 4 bądź 5 klasy,

– 1 stycznia 2028 roku- od tej daty konieczne staje się wycofanie z obiegu źródeł ciepła, które nie spełniają wymagań klasy 3 i 4. 

MAŁOPOLSKIE

 

– 1 maja 2024 roku- od tej daty zakazuje się użytkowania kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej 3 klasy (nie dotyczy Krakowa),

– 1 stycznia 2027 roku– od tej daty zakazuje się użytkowania kotłów na węgiel oraz drewno, które nie spełniają wymogów klasy 3 i 4 (nie dotyczy Krakowa),

UWAGA KRAKÓW! 

od 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach oraz kominkach, od 1 maja 2024 roku będzie można używać tylko takie urządzenia, które spełniają wymogi ekoprojektu czy też mają sprawność cieplną na poziomie minimum 80 %.

Jeśli kocioł 5 klasy został zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku wówczas można go użytkować bezterminowo.

MAZOWIECKIE

 

– 1 stycznia 2028 roku- 

od tej daty zakazane będzie stosowanie kotłów na węgiel czy tez drzewo, których klasa  to 3 bądź 4

UWAGA od tej daty w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim wprowadza się zakaz stosowania węgła kamiennego oraz paliw stałych produkowanych w wykorzystaniem tego węgła.

Jeżeli piec klasy 5 został zainstalowany przed dniem 11 listopada 2017 roku wówczas można z niego korzystać aż do zakończenia jego żywotności.

OPOLSKIE

 

– 1 stycznia 2030 rok- 

od tej daty wprowadza się zakaz używania kotłów bezklasowych,

– 1 stycznia 2032 rok- 

od tej daty wprowadza się zakaz używania kotłów 3 i 4 klasowych,

– 1 stycznia 2036 rok- 

od tej daty wprowadza konieczność dostosowania obecnie użytkowanych urządzeń grzewczych do aktualnie obowiązujących standardów,

UWAGA- nie będzie konieczności wymiany źródła ciepła, jeśli do w/w terminów urządzenia osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub gdy zostaną wyposażone w urzędzie zapewniające redukcję emisji pyłu. 

PODKARPACKIE

 

– 1 stycznia 2024 roku-

Data ta wskazuje, iż wymianie należy poddać instalacje która jest eksploatowana od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

– 1 stycznia 2026 roku-

 Data ta wskazuje, iż wymianie należy poddać piece eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

– 1 stycznia 2028 roku- 

Data, która wskazuje, iż wymianie należy poddać źródła ciepła z 3 i 4 klasy

POMORSKIE

 

– 1 września 2024 roku-

Data ta wskazuje, iż wymianie należy poddać piece z klasa niższą niż 3 oraz wprowadza zakaz używania kominków oraz pieców na paliwa stałe, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub, które nie posiadają tabliczki znamionowej na instalację na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojketu

ŚLĄSKIE

 

– 1 stycznia 2025 roku- 

data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów, których wiek wynosi poniżej 5 lat,

– 1 stycznia 2028 roku- 

data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów z 3 i 4 klasy

ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

– 1 lipca 2024 roku-

Data ta wprowadza zakaz używania kotłów z 3 i 4 klasy,

– 1 lipca 2026 roku

Data ta wprowadza konieczność użytkowania kotłów spełniających wymagania ekoprojketu,  dodatkowo jest to termin od którego będzie można używać tylko odnawialnych bądź niskoemisyjnych źródeł ciepła tj. ciepła z sieci miejskiej, kotłów na gaz lub olej, pomp ciepła czy też ogrzewania elektrycznego

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

– 1 sierpnia 2027 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów poniżej 3 klasy (uwaga poza miastem od 2029 roku),

– 1 sierpnia 2029 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów 3 i 4 klasy (uwaga poza miastem od 2032 roku),

– 1 stycznia 2030 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów 5 klasy (uwaga poza miastem od 2035 roku),

WIELKOPOLSKIE

 

– 1 stycznia 2024 roku-

Data wprowadza zakaz użytkowania kotłów bezklasowych,

– 1 stycznia 2026 roku-

Data wprowadza zakaz użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń takich jak piece, kominki, kozy które zostały zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych oraz które nie spełniają ich wymagań,

– 1 stycznia 2028 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów z 3 i 4 klasy. Kotły 5 klasy, które zostały zainstalowane przed wejściem w życie uchwały będą mogły być użytkowane.  

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

– 1 stycznia 2024 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów bezklasowych oraz tych poniżej 3 klasy,

– 1 stycznia 2028 roku-

Data ta wprowadza zakaz użytkowania kotłów poniżej 5 klasy,

 

KONTAKT

NASZA ORGANIZACJA

CBF Zbojna

Spółka komandytowa

ul. Elektronowa 2, bud. C, piętro 4,
03-219 Warszawa

KRS: 0000542111
REGON: 360749963
NIP: 5252608471

(w godz. 8:30 – 16:30)

tel. +48 690 017 978
fax. (22) 101 39 75
@ kontakt@cbf.waw.pl

NASZE ODDZIAŁY

Suwałki
ul. Modrzewiowa 5
16-400 Suwałki
tel. +48 881 204 773
@ suwalki@cbf.waw.pl

Ełk
ul. Mickiewicza 15 lokal U1
19-300 Ełk
tel. +48 881 208 455
@ elk@cbf.waw.pl